Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1651 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1099 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1029 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1154 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1118 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1237 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1083 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1246 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1066 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1002 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1019 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1265 times.