Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1643 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1093 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1019 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1147 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1110 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1228 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1076 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1238 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1054 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 994 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1010 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1258 times.