Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1632 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1089 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1007 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1138 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1104 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1222 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1070 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1229 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1049 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 986 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1004 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1250 times.